>

Nämä käyttöehdot koskevat RKM Valvontatyökaluja ja muita verkkopalveluita, joita julkaistaan markatilavalvonta.fi ja rakennusmestarit.fi sivustoilla.

1. Yleistä

Suomen Rakennusmestarien verkkopalvelu on Mikromar Oy:n/Suomen Rakennusmestarien (jäljempänä "SRKM") tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa www.rakennusmestarit.fi julkaisema palvelu (jäljempänä "Palvelu"). Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia SRKM:n valinnan mukaan. Näitä käyttöehtoja sovelletaan SRKM:n ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) välillä Palveluun kaikkine järjestelmäosineen.

Palvelua voi käyttää veloituksetta lukuunottamatta erikseen hinnoiteltuja palveluja. Palveluiden hinnasto on nähtävillä rakennusmestarit.fi -verkkosivustolla. Hinnoiteltujen palveluiden maksun kiertäminen tai maksutoiminnallisuuksien estäminen on kiellettyä.

Palvelun maksullisilla tuotteilla saa SRKM verkkopalvelun kyseisen sisällön kaikilla tuetuilla päätelaitteilla. Tuote sisältää valmiin kokonaisuuden SRKM:n omine työsuorituksineen lukuunottamatta käyttäjän itse tehtäväksi käyttöliittymässä ilmoitettuja tehtäviä, joiden suorittaminen on edellytys tuotteen toimittamiselle. SRKM -tuotteet yhdessä jäljempänä myös: ”Maksullinen palvelu”.

SRKM vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. SRKM:llä ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista lukuunottamatta sellaista erikseen suoritettavaa asiantuntijatyötä, joka on korvattavissa kyseiseen työhön soveltuvasta vastuuvakuutuksesta.

SRKM:llä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. SRKM:llä on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tarjoaminen käyttäjille osittain tai kokonaan. Mikäli SRKM lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Maksullisen palvelun ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu se palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa tämän jo maksamaa, mutta saamatta jäänyttä tuotetta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää viisikymmentä (50) euroa ja, että Asiakas ilmoittaa SRKM:lle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai luottokorttitiedot.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Palvelun käyttö edellyttää myös voimassaolevaa käyttäjätunnusta.

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. SRKM tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.). SRKM pitää parhaansa mukaan yllä palvelun turvallisuutta testaamalla Palvelua ennalta ennen julkaisua ja ylläpitämällä sen osia.

3. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat SRKM:llä tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. SRKM pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu. SRKM saa oikeudet käyttää käyttäjän Palveluun tuottamaa ja lataamaa sisältöä Palvelun sisältönä.

Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman SRKM:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty lukuunottamatta tilannetta, jossa se tehdään Palvelun sisältämien toiminnallisuuksien kautta ohjeiden, eli kirjallisen suostumuksen mukaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan toiminnallisuuksien tai lähdekoodin julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia omaan käyttöön sekä valmistaa Palvelun osasta muutama kappale omaan käyttöön, opiskeluun, yksityiseen tutkimustoimintaan tai ilman kaupallisia tavoitteita tapahtuvaan harrastustoimintaan. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua ammatillisen tiedon hankkimiseen muuhun kuin yrityksen toimintaan suoranaisesti liittyvän määrätyn toimenpiteen suorittamiseksi, kuten tuotteen valmistamiseksi tai julkaisutoimintaan tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen. Siltä osin kuin palvelua käytetään tähän muuhun käyttötarkoitukseen on oikeus käyttää palvelua nimenomaisesti sen ohjeiden ja toiminnallisuuksien tarkoitetulla tavalla.

Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Asiakas ottaa Palveluun yhteyden verkkoselaimen tai sovelluksen kautta. Palvelun käyttö tapahtuu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Asiakas on vastuussa tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi SRKM:lle käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen eerikki'ät'rakennusmestarit.fi ja soittamalla 040 874 0308. Asiakas vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut SRKM:ille käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun ja SRKM on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen. Mahdollisesti käyttämättä jäänyt palvelu voidaan siirtää uudelle käyttäjätunnukselle, mutta käyttämättä jäänyttä maksettua palvelua vastaavaa euromäärää ei palauteta Asiakkaalle. SRKM:llä on oikeus periä Asiakkaalta uusien käyttäjätunnusten ja salasanojen antamisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman SRKM:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa tai muutoin kuin Palvelun sisältämän toiminnallisuuden kautta.

Asiakas on korvausvelvollinen SRKM:lle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4. Vastuu sisällöstä

SRKM:n tuottama sisältö

SRKM vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. SRKM ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

Asiakkaan toimittama sisältö

Asiakas vastaa tiivistetysti kaikesta palveluun lisäämästään sisällöstä.

SRKM ei vastaa Asiakkaan Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee SRKM:n palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Asiakas vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan (muun muassa hyvän rakentamistavan) vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, SRKM:lle, SRKM:n sopimuskumppaneille, muille käyttäjille, asiakkaille tai kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan SRKM:lle tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon täysimääräisenä.

Mikäli Asiakas toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakas on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että SRKM ja/tai SRKM:n yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuvan/videon lähettäneen Asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle. Asiakkaan tulee pyrkiä välttämään henkilöiden tai tapahtumien kuvaamista, ellei sitä erityisesti ole Palvelussa ohjeistettu. Asiakkaan tulee näissä tapauksissa ilmoittaa tapahtumissa esiintyville henkilöille taltioineensa tapahtumia tai henkilöitä.

SRKM:llä on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta Asiakkaan Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.

5. Henkilötietojen käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriseloste löytyy Palvelun etusivulta.

Tietosuojalauseke löytyy Palvelun etusivulta.

6. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä ja muita tekniikoita evästekäytännöissä kuvatuin tavoin. Palvelun käyttörajalaskuri perustuu evästeisiin ja/tai selaimen paikalliseen tietovarastoon.

Evästekäytännöt kerrotaan käyttäjälle evästeitä käyttöönotettaessa ennen kuin asiakas hyväksyy evästeiden käytön.

7. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. SRKM pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan. Mikäli Maksullinen palvelu keskeytyy SRKM:stä johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä SRKM:n asiakaspalveluun. SRKM hyvittää Maksulliset palvelut vastaavilla palveluilla. SRKM:llä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Maksullisessa palvelussa olevista keskeytyksistä eikä SRKM edellä esitetyn lisäksi korvaa Asiakkaalle Maksullisen palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

8. Kommentointi

Palvelussa julkaistuissa sisällöissä voi olla kommentointiosio, jossa julkaistavat kirjoitukset valitsee SRKM:n tekninen palvelu. Kommentoinnissa julkaistavat mielipiteet eivät välttämättä edusta SRKM:n mielipiteitä tai linjaa. Kommentointiosioon toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

Kirjoittaja myöntää SRKM:lle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt kommentointiosioon.

Kommentointiosiossa julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita SRKM ei luovuta kolmannelle osapuolelle. SRKM:llä on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

Kommentointia koskevat ehdot hyväksytään erikseen kommentia tehtäessä.

9. Käyttöehtojen ja tilaushintojen muutokset

Maksullisen palvelun hinta, voimassaoloaika ja käyttöehdot perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Hinnat ovat päivittäin nähtävissä Palvelussa. SRKM:llä on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja Palveluita. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelussa.

10. Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

11. Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun. Jos virhetilanne koskee toiselle palveluntarjoajalle maksettua tilausta, tilaaja voi sisältöasioissa olla yhteydessä asiakaspalveluun ja maksuasioissa kyseisen palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

12. Erimielisyyksien ratkaisu

SRKM:n ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle.

Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

13. Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansille osapuolille. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Karttapalvelun osalta sovelletaan Googlen kyseisiä käyttöehtoja ja Yksityisyyden suojaa.

SRKM:n mobiili- tai taulutietokonesovelluksiin, jotka ovat saatettu Asiakkaan saataville esimerkiksi Applen App Storen, Nokia Kaupan, Google Playn tai Windows Marketplacen kautta, sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Asiakas voi tutustua kunkin näiden ehtoihin kyseisessä palvelussa.

SRKM:llä on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet toiselle yhtiölle, joka sitoutuu palvelun toimittamiseen näiden ehtojen ja SRKM:n yleisten arvojen mukaan.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

SUOMEN RAKENNUSMESTARIEN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1.1.2017

image

Paremman rakentamisen puolesta!

Loviisantie 351, 06200 Porvoo
+358 (0)40 874 0308
apua@rakennusmestarit.fi

Ei se ole niin pienestä kiinni!

"Rakentaminen ja asiakaspalvelu voidaan yhdistää tehokkaaksi ja asiakasta miellyttäväksi kokemukseksi. Se vaatii ammattilaiselta vain tahtoa, ammattiylpeyttä ja ajan hermolla pysymistä."

Paremman asiakaskokemuksen puolesta!